Arvoden

Rådgivning

Om du hamnar i en tvist kan du få två timmars juridisk rådgivning. Den första timmen betalar du alltid men den andra timmen kan Rättshjälpsmyndigheten betala om du saknar eller har låg inkomst. Är den som får rådgivning under 18 år kan Rättshjälpsmyndigheten betala för båda timmarna. Man kan få rådgivning i alla rättsliga frågor och rådgivning är en förutsättning för att beviljas rättshjälp. Om det behövs tolk under rådgivningen står staten för den kostnaden.

Rättsskydd

Är det ett tvistemål täcker rättsskyddet i din hemförsäkring i flera fall våra kostnader, förutom självrisken, som är den procentsats av totalsumman ditt försäkringsbolag beslutar att du ska betala. Därutöver täcker rättsskyddet vissa utredningskostnader och, för det fall du förlorar målet, motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddet är dock begränsat till ett visst maxbelopp.

Vi på Din Advokat hjälper dig att göra ansökan till ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Har du ingen hemförsäkring eller om den inte täcker din tvist, kan du i vissa typer av mål ansöka om rättshjälp. Den täcker dina egna rättegångskostnader men beroende på dina ekonomiska förhållanden, betalar du själv en rättshjälpsavgift mellan 2 – 40 % av den totala kostnaden. Rättshjälpen täcker ditt ombuds arbete upp till 100 timmar. Tjänar du mer än 260 000 kr per år, efter beloppsavdrag för minderåriga barn och avdrag för vissa skulder, kommer du inte att beviljas rättshjälp.

Vi på Din Advokat hjälper dig att göra ansökan avseende rättshjälp.

Uppdrag som ombud, privat försvarare eller privat biträde.

Även i dessa uppdrag debiterar vi på Din Advokat enligt rättshjälpstaxan men begär fortlöpande in förskott från våra klienter. Dessa sätts in på särskilt klientmedelskonto och visar det sig när ärendet slutredovisas att ditt ombud inte lagt ner tid, motsvarande inbetalt belopp, återbetalas denna summa till klienten.

När vi på Din Advokat företräder dig som privat försvarare eller privat biträde, måste vi vara ombud och för detta kommer vi behöva en skriftlig fullmakt från dig.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd