Cookiepolicy

Information till den registrerade

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Advokatbyrån din Advokat Tollbäck AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas
när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till
oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra
nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen,
för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas för att kunna fullgöra
vårt avtal till dig eller på grund av grundval av allmänt intresse om domstol eller myndighet
har förordnat oss, eller samtycke från dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten
och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och de advokatbyråer som
Din Advokat Tollbäck AB har kontorsgemenskap med i syfte att utföra jävs- och
penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte. Vi kommer inte att lämna ut
personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan
advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att
tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad
skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi
anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan
komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är
nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Din Advokat Tollbäck AB
enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets
slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Din Advokat Tollbäck AB om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget
initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana
uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för
direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett
maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål
till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du
kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

[OM UPPGIFTER FÖRS ÖVER TILL TREDJE LAND, VILKET DET KRÄVS LAGSTÖD FÖR ENLIGT
ARTIKEL 44–50 SKALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLAS OM TILL VILKA LÄNDER
ÖVERFÖRINGEN SKER OCH EN LÄNK TILL PRIVACY SHIELD ELLER ANNAT REGELVERK SOMGARANTERAR SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTERNA.]

Det innebär att om du befinner dig utanför EU när du kommunicerar med advokatbyrån eller
att den på advokatbyrån som du kommunicerar med finns tillfälligt utanför EU. Då gäller
särskilda regler se särskild text om tredje land.

Kontakta oss på kontakt@dinadv.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Din Advokat Tollbäck AB, 556903-9406, Västerlånggatan 27, 111
29 Stockholm, 08-54510800, www.dinadv.se, kontakt@dinadv.se