Bouppteckning

När någon dör behöver en bouppteckning göras, det är en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder. Bouppteckningen visar också vem eller vilka som ska ärva den avlidne. Din Advokat har lång erfarenhet av att ta fram bouppteckningar och att hjälpa till vid arvsfrågor.

När en person avlider behöver dödsboet, dvs den eller de personer som kommer att ärva den avlidne, bestämma vad som ska göras med kvarvarande tillgångar, och första steget i det är en bouppteckning.

Bouppteckningen är en juridisk handling som både sammanställer dödsboets tillgångar och skulder och vem som har rätt att företräda dödsboet. Den ska lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Det är viktigt att bouppteckningen görs korrekt, varför många väljer att anlita oss på Din Advokat för hjälp med detta.

Så går det till vid bouppteckning

När du anlitar Din Advokat för bouppteckning har vi ett första möte för att gå igenom den avlidnes skulder och tillgångar, den avlidnes arvingar och eventuella testamenten. Vanligtvis bokas bouppteckningsförrättningen redan vid vårt första möte.
Därefter ser vi till att ta fram allt övrigt material som behövs, exempelvis dokument från banker, kontrakt på bostadsrätter, osv, och sammanställer all information i bouppteckningen.
Därefter hålls bouppteckningsförrättningen vilket är ett möte där vi presenterar bouppteckningen, och där samtliga närvarande får komma till tals.
När bouppteckningen är klar, skrivs den under av två oberoende förrättningsmän på Din Advokat, varefter vi skickar den till Skatteverket för registrering.
När bouppteckningen är registrerad är nästa steg fördelningen av arvet. Läs mer om arvskifte och vilka regler som gäller >>

Förvaltningsuppdrag av dödsboet

I vissa fall hjälper vi arvingarna med förvaltningsuppdrag av dödsboet. Det innebär att vi sköter hela förvaltningen och avyttringen, exempelvis försäljning av fastighet eller lägenhet, värdera och sälja möbler och föremål på auktion, fixa städning och tömning av bostad liksom att avsluta konton och abonnemang.
Kontakta oss om du vill ha hjälp med förvaltningen av ett dödsbo där du är delägare.

Boutredningsman för dödsboet

I de lägen där dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas eller fördelas kan en boutredningsman utses av tingsrätten.
Boutredningsmannens uppgift är bland annat att ta hand om och reda ut dödsboet, se till att arvet fördelas och företräda dödsboet i olika frågor.
Som boutredningsman försöker vi i första hand alltid hitta en gemensam ståndpunkt bland dödsbodelägarna kring arvets fördelning. Men om dödsbodelägarna inte kan nå en gemensam lösning kan ett tvångsbeslut bli nödvändigt.
Kontakta oss om du vill ha hjälp med en boutredningsman för ett dödsbo.

Frågor och svar om bouppteckning och boutredningsman:

Kontakpersoner

Daniel Blomqvist

Biträdande jurist
daniel@dinadv.se Läs mer