Asylrätt

Du som flytt från ditt hemland på grund av krig eller förföljelse har rätt att söka skydd i andra länder, det kallas för asyl. I Sverige ansöker man om asyl hos Migrationsverket. I många fall har asylsökande rätt till ett offentligt biträde, dvs kostnadsfri juridisk hjälp.

För att söka asyl i Sverige lämnar du in en ansökan till Migrationsverket. Du kommer då att kallas till ett ansökningssamtal där du berättar kort om dina skäl till att söka asyl och ditt hälsotillstånd. I detta samtal kan du även lämna in önskemål om ett särskilt offentligt biträde. Om du inte önskar någon särskild tilldelas du ett offentligt biträde från Migrationsverkets lista. Fördelen med att önska en särskild jurist eller advokat som offentligt biträde är att du kan välja någon som är specialiserad på migrationsrätt.

Kostnaden för ett offentligt biträde när du söker asyl bekostas av staten. Begär att få en jurist på Din Advokat som ditt offentliga biträde om du vill ha vår hjälp med ditt asylärende.

 

Din Advokat hjälper dig med asylfrågor

Som ditt offentliga biträde hjälper vi dig som asylsökande att ta tillvara på dina rättigheter och intressen genom hela asylprocessen:

Handläggning hos Migrationsverket
Vi ser alltid till att träffa dig innan utredningen startar, både för att förklara hur utredningen går till och gå igenom vad som är viktigt att du berättar för Migrationsverket. Vi är ditt juridiska stöd under utredningen. Efter utredningen går vi igenom de protokoll som Migrationsverket tagit fram för att säkerställa att de uppfattat dig korrekt. Därefter skriver vi ett yttrande till Migrationsverket som blir underlag för beslut.

Överklagan och vidare process
Om Migrationsverket avslår din asylansökan hjälper vi dig med överklagan som prövas av migrationsdomstolen. Vi ser till att dina rättigheter och intressen kommer fram i domstolsprocessen. Får du avslag även där hjälper vi dig även att överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen. Därefter avslutas vårt uppdrag som offentligt biträde.

Juridisk hjälp vid verkställighetshinder

Du som har sökt asyl och fått ett utvisningsbeslut som inte går att överklaga kan som sista åtgärd anmäla verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra beslutet om avvisning eller utvisning. För att anmäla verkställighetshinder måste det ha kommit fram nya omständigheter som inte tagits upp tidigare i utredningen. Det kan till exempel handla om att du fått ett ökat behov av skydd, att mottagarlandet inte kan ta emot dig, nya medicinska hinder, förändrad familjesituation eller andra särskilda anledningar.

Vi på Din Advokat kan hjälpa dig med din anmälan om verkställighetshinder. Du betalar själv för den juridiska hjälpen vid anmälan av verkställighetshinder. Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Offentligt biträde till asylsökande barn

Vi på Din Advokat har också stor erfarenhet av att vara offentligt biträde för asylsökande barn, oavsett om de är på flykt tillsammans med sin familj eller själva, som ensamkommande flyktingbarn.

Enligt utlänningslagen ska Migrationsverket ta speciell hänsyn till barnets bästa, det innebär bland annat att barnens asyl ska prövas särskilt eftersom barn kan ha andra asylskäl än sina föräldrar. Utredningen ska också anpassas efter barnets ålder och mognad. Barn som söker asyl har alltid rätt att ha en vuxen med sig, det kan vara en förälder, en god man eller en jurist.

Frågor och svar om asylrätt: