LVM – Lag om vård av missbrukare

LVM

Lagen om vård av missbrukare (LVM) reglerar vård av vuxna individer som på grund av sitt missbruk riskerar att mista sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående. Enligt LVM kan socialtjänsten tvångsomhänderta vuxna missbrukare och placera dem på sjukhus eller på behandlingshem. Socialtjänstens omhändertagande prövas av förvaltningsrätten och gäller i sex månader. 

 

I ett LVM-ärende har den omhändertagna rätt till juridisk hjälp i form av ett offentligt biträde. Som enskild individ betalar du inget för detta, utan kostnaden bekostas av staten. Du har rätt att önska vilken advokat eller jurist som ska vara ditt offentliga biträde, och den begärda advokaten/juristen ska förordnas så länge denne kan åta sig uppdraget.

 

Offentligt biträde vid LVM

Som offentligt biträde i LVM-ärenden arbetar vi på Din Advokat med att stötta och hjälpa dig under hela rättsprocessen:

  • Yttrande till förvaltningsrätten: Vi tar snabbt kontakt med dig, oftast via telefon. Inom några dagar gör vi ett första yttrande om du motsätter dig eller går med på omhändertagandet.
  • Utredning: Socialtjänsten gör en utredning som lämnas till förvaltningsrätten. Om socialtjänsten bedömer att det krävs tvångsvård enligt LVM sätts ett datum för förhandling i förvaltningsrätten. Tillsammans med dig går vi igenom socialtjänstens utredning och vi hjälper till att ta fram underlag och motbevisning. Vi går igenom processen och förbereder dig inför förhandlingen och går till exempel igenom de frågor som kan komma upp under förhandlingen.
  • Domstolsförhandling: Vi hjälper till att föra din talan i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutar att antingen bifalla eller avslå socialtjänstens ansökan. Vid ett eventuellt omhändertagande ska beslutet omprövas med intervaller om sex månader.
  • Vidare process i kammarrätten: Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga till kammarrätten. Det blir en ny muntlig förhandling i kammarrätten. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, men det krävs prövningstillstånd för att de ska ta upp målet.

Frågor och svar om LVM: