LVU – Lag om vård av unga

LVU

Lagen om vård av unga (LVU) reglerar mål där barn och ungdomar blir omhändertagna av socialtjänsten. LVU träder både in i fall där det påstås att föräldrarna brister i omsorg, eller i fall där den unge själv agerar på ett sätt som medför en påtaglig risk för sig själv eller sin omgivning.

LVU innebär att socialtjänsten, under vissa förhållanden, har rätt att omedelbart omhänderta barn. Det är första steget i en process som kan leda till tvångsvård av barnet. Tvångsvård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller HVB-hem.

I ett LVU-ärende har vardera vårdnadshavare samt barnet rätt till egna offentliga biträden. Som enskild individ betalar du inget för detta, utan kostnaden bekostas av staten. Du har rätt att önska vilken advokat eller jurist som ska vara ditt offentliga biträde, och den begärda advokaten/juristen ska förordnas så länge denne kan åta sig uppdraget.

 

LVU – Offentligt biträde för vårdnadshavare

Om ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande har du som vårdnadshavare rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig under hela rättsprocessen.

Så här arbetar vi på Din Advokat som offentligt biträde för vårdnadshavare:

Yttrande till förvaltningsrätten: Vi tar snabbt kontakt med dig och ses eller hörs på telefon. Inom några dagar gör vi ett första yttrande om du motsätter dig eller går med på omhändertagandet.

Utredning: Socialtjänsten gör en utredning som lämnas till förvaltningsrätten inom fyra veckor från att barnet tvångsomhändertagits. Om socialtjänsten bedömer att det krävs tvångsvård enligt LVU sätts ett datum för förhandling i förvaltningsrätten. Tillsammans med dig går vi igenom socialtjänstens utredning och vi hjälper till att ta fram underlag och motbevisning. Vi går igenom processen och förbereder dig inför förhandlingen och går till exempel igenom de frågor som kan komma upp under förhandlingen.

Domstolsförhandling: Vi hjälper till att föra din talan i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutar att antingen bifalla eller avslå socialtjänstens LVU-ansökan. Om barnet blir placerat ska socialtjänsten ompröva vårdbehovet med intervaller om sex månader.
Vidare process i kammarrätten: Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga till kammarrätten. Det blir en ny muntlig förhandling i kammarrätten. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, men det krävs prövningstillstånd för att de ska ta upp målet.

LVU – Offentligt biträde för barn under 15 år

Barn som tvångsomhändertas enligt LVU tilldelas ett offentligt biträde som ska tillvarata barnets intressen och ge barnet råd och stöd under processen.

För barn under 15 år är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet. Det innebär att det offentliga biträdet, och inte vårdnadshavaren, är den som fattar beslut om barnets bästa i LVU-målet. På det sättet kan barnet, trots att det är minderårigt, genom sin ställföreträdare till exempel överklaga beslut om vård.

Barn som är under 15 år hörs inte i förvaltningsrätten, istället sköter det offentliga biträdet barnets talan.

 

LVU – Offentligt biträde för barn över 15 år

Barn mellan 15 och 18 år som tvångsomhändertas enligt LVU tilldelas ett offentligt biträde som ser till barnets intressen och ger råd och stöd under processen.

Barn som är 15 år eller äldre hörs själva i förvaltningsrätten.

Frågor och svar om LVU: