Socialrätt

Socialrätt är ett rättsområde som kräver både gedigen juridisk expertis och stor medmänsklighet. Vi på Din Advokat har specialistkompetens inom socialrätt, och som offentligt biträde ser vi till att både stötta dig och föra din talan om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV eller LPT.

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande har du rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig under hela rättsprocessen. Som enskild individ betalar du inget för detta, utan det bekostas av staten. Du har rätt att önska vilken advokat eller jurist som ska vara ditt offentliga biträde, och den begärda advokaten/juristen ska förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget.

Det finns fyra lagar som reglerar tvångsomhändertagande i Sverige:

LVU – Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, reglerar tvångsomhändertagande av unga under 18 år.
LVM – Lagen om vård av missbrukare, reglerar vård av individer som på grund av sitt missbruk riskerar att utsätta sin hälsa för allvarlig skada eller allvarligt skada någon närstående.
LRV  – Lagen om rättspsykiatrisk vård, reglerar tvångsvård av individer som dömts för brott, men som på grund av allvarlig psykisk störning vid tillfället för brottet inte kan dömas till fängelse.
LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård, reglerar tvångsvård av individer som bedöms lida av så svåra psykiatriska besvär att de är en fara för sig själv eller andra.

Din Advokat arbetar som offentligt biträde inom LVU, LVM, LRV och LPT. Kontakta oss om du eller ditt barn har eller kommer att bli föremål för ett tvångsomhändertagande så hjälper vi dig i processen.

LVU

Lagen om vård av unga (LVU) reglerar mål där barn och ungdomar under 18 år blir omhändertagna av socialtjänsten. LVU träder både in i fall där det påstås att föräldrarna brister i omsorg, eller i fall där den unge själv agerar på ett sätt som medför en påtaglig risk för sig själv eller sin omgivning.
Läs mer

LVM

Lagen om vård av missbrukare (LVM) reglerar vård av vuxna individer som på grund av sitt missbruk riskerar att mista sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående. Enligt LVM kan socialtjänsten tvångsomhänderta vuxna missbrukare och placera dem på sjukhus eller på behandlingshem. Socialtjänstens omhändertagande prövas av förvaltningsrätten och gäller i sex månader.
Läs mer

LRV

Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) reglerar tvångsvård av vuxna individer som dömts för brott, men som på grund av allvarlig psykisk störning vid tillfället för brottet inte kan dömas till fängelse.
Läs mer

LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) reglerar vård av individer som bedöms lida av så svåra psykiatriska besvär att de är en fara för sig själva eller andra. Enligt LPT kan den psykiatriska sjukvården omhänderta och vårda patienter med tvång.
Läs mer